اگر در کنسول جستجو هستید، گوگل بیشتر در سایت شما نمی خزند

این توییت هاست:

منبع

خزیدن مستقل از سرچ کنسول است.

– johnmu: هیچ چیز دائمی نیست، همیشه از 302 استفاده کنید 💫 (@JohnMu) 28 اکتبر 2022