اینستاگرام گزینه ارتقای جدید Boost را برای کلیپ های Reels اضافه می کند

اینستاگرام اکنون به برندها امکان می دهد تا کلیپ های Reels خود را از طریق a تقویت کنند گزینه ارتقاء جدید “تقویت”. در قالب ساخته شده است. اکنون یک گزینه «تقویت» جدید در نوار عملکرد پایینی در قرقره‌های واجد شرایط وجود خواهد داشت که شما را از طریق فرآیند ارتقاء سریع راهنمایی می‌کند.

منبع