بررسی اجمالی Google Analytics بر اساس گزارش ساعت بدون شمارش داده ها


به نظر می رسد یک اشکال در نمای اصلی Google Analytics (Universal Analytics 3) وجود دارد که در آن “نمای کلی مخاطب” را نشان می دهد که در آن داده ها از طریق آن ارسال نمی شوند. برای نمایش امروز باید نتایج را فیلتر کنید و خواهید دید که حدود ساعت 2/3 بعد از ظهر به وقت شرقی شمارش متوقف شد. این بر همه حساب ها تأثیر نمی گذارد.منبع