تبلیغات سرویس محلی Google با بررسی‌های جعلی فراوان


تبلیغات خدمات محلی Google قرار است توسط شخصی که با Google قرارداد دارد بررسی، تضمین و بازبینی شود. اما ظاهراً بررسی‌ها در بسیاری از تبلیغات خدمات محلی مملو از نظرات جعلی هستند.

بیشتر بخوانید: تبلیغات سرویس محلی Google با بررسی‌های جعلی فراوانمنبع