تست داستان های برتر گوگل نام نویسندگان

کاملش شوکلا این را مشاهده کرد توییتر، او در روزنامه Times Of India کار می کند و این اسکرین شات را در عمل به اشتراک گذاشت:

من شخصاً نمی توانم این را تکرار کنم، اما طرفدار نمایش نام نویسنده در اینجا هستم.

خبرنگار در اتاق خبر

بحث انجمن در توییتر.

منبع

داستان های برتر گوگل چرخ فلک نام نویسنده

به نظر می رسد گوگل در حال آزمایش قرار دادن نام نویسندگان در چرخ فلک داستان های برتر در نتایج جستجوی تلفن همراه است. من معتقدم گوگل قبلاً این را در مقطعی داشته است، اما مدت زیادی است که نام نویسنده ای را در این ویژگی ندیده ام.