جریان آزمایشی تبلیغات پویا جستجوی Google Ads


گوگل تایید کرده است که هنگام ایجاد کمپین های جستجوی جدید در گوگل ادز، گزینه ای غیر DSA (تبلیغات جستجوی پویا) را آزمایش می کند. جینی ماروین، رابط تبلیغات، گفت توییتر“ما در حال اجرای آزمایشی در جریان ساخت کمپین هستیم.”

کالین اشملبک چند هفته پیش در این مورد پست کرد و پرسید: “آیا گوگل هنگام ایجاد کمپین های جستجوی جدید گزینه ای غیر DSA را آزمایش می کند؟” کولین افزود که “در حال حاضر گزینه ای با طرح بندی جدید هنگام ایجاد یک کمپین جستجوی جدید دریافت نمی کند.”

جینی از گوگل گفت: “ما در حال اجرای آزمایشی در جریان ساخت کمپین هستیم. می توانید یک کمپین DSA ایجاد کنید:”

  • تنظیم DSA را روشن کنید: تنظیمات کمپین > تنظیمات تبلیغات جستجوی پویا > روشن
  • ایجاد گروه تبلیغات DSA: Ad Groups > New > Dynamic
  • ایجاد نوع خلاقیت eDSA: تبلیغات > گروه تبلیغات DSA را انتخاب کنید > ایجاد کنید

این توییت ها هستند:

بحث انجمن در توییتر.

منبع