داستان های برتر گوگل با نمادهای سهام که در این مقالات ذکر شده است

برای اندازه واقعی کلیک کنید

بنابراین درست بالای فهرست مقالات در بخش داستان های برتر، اگر مقاله به آن شرکت اشاره کند، گوگل یک یا چند نماد سهام را نشان می دهد.

Google Stock Ticker

بحث انجمن در توییتتر.

منبع

در اینجا یک مثال دیگر از ویل فلانیگان است توییتر:

در اینجا یک مثال از Punit on است توییتر جستجوی گوگل در گوگل با علامت سهام GOOG:

نشانگر سهام داستان های برتر گوگل در این مقالات

به نظر می رسد جستجوی گوگل در حال آزمایش اضافه کردن بلیط سهام با قیمت سهام شرکت های دولتی است که در مقالاتی که گوگل در بخش داستان های برتر نشان می دهد، ذکر شده است.