دکمه گسترش بیشتر متحرک مایکروسافت بینگ

قیچی بینگ

🔎ویژگی جدید در جستجوی بینگ

رونوشت:- @rustybrick @glenngabe pic.twitter.com/CJYkpJ7V0u

— Vijay Chauhan 📈 (@VijayChauhanSEO) 13 فوریه 2023

این توسط هر دو ویجی چاوهان ضبط شد توییتر و کیورشاه در توییتر.

در اینجا یکی از آن ویدئوکست هایی است که من به GIF تبدیل کردم. من نسخه های اصلی را در زیر جاسازی می کنم:

متحرک مشاهده ویژگی های بیشتر

🆕 تست ویژگی جدید بینگ در قطعه برجسته

بحث انجمن در توییتتر.

منبع

فقط یک تغییر کوچک در سند اینجا – و اکنون می توانیم ادامه دهیم.

در اینجا موارد بیشتری وجود دارد: