سرعت صفحه دلیلی برای حذف سایت شما از جستجوی گوگل نخواهد بود

این توییت ها هستند:

بحث انجمن در توییتر.

منبع

جان مولر از گوگل گفت که سایت یا صفحه شما به دلیل مشکلات سرعت صفحه از نتایج جستجوی گوگل حذف نخواهد شد. در این مورد از او پرسیده شد توییتر و گفت نه، سرعت صفحه بر اساس سرعت صفحه به سایت شما منتهی نمی شود.