طبقه بندی موارد کنسول جستجوی Google برای نمایش معتبر یا نامعتبر به روز شد


گوگل گفت نشانی‌های اینترنتی یا موارد موجود در گزارش کنسول جستجو دیگر در سطح بالا بر اساس سه یا چند دسته وضعیت، یعنی معتبر، هشدار، و خطا گروه‌بندی نمی‌شوند. اکنون آنها به دو وضعیت گسترده تر گروه بندی یا طبقه بندی می شوند که نشان می دهد آیا آن URL ها یا موارد نامعتبر هستند یا خیر. گوگل گفت نامعتبر به این معنی است که یک مشکل حیاتی خاص گزارش در صفحه یا مورد وجود دارد و نامعتبر نیست به این معنی است که مورد ممکن است همچنان حاوی هشدار باشد، اما هیچ مشکل مهمی ندارد.منبع