عامل کاربر تأیید کننده سایت Google به خزنده‌های Google اضافه شد


گوگل یک خزنده جدید گوگل، یک عامل کاربری جدید، به لیست عنکبوت گوگل اضافه کرده است. نام آن Google Site Verifier User Agent است. به هر حال، این عامل کاربر قوانین robots.txt را نادیده می گیرد، و من فرض می کنم برای تأیید سایت ها با کنسول جستجو و سایر ابزارها و خدمات Google استفاده می شود.

گوگل عامل کاربری جدید را پست کرد اینجا در اسناد راهنمای Google Crawlers.

توکن عامل کاربر این است: Google-Site-Verification

رشته کامل عامل کاربر: Mozilla/5.0 (سازگار؛ Google-Site-Verification/1.0)

و گوگل با “احتیاط” اشاره کرد که “Google Site Verifier قوانین robots.txt را نادیده می گیرد.”

بنابراین به صورت بسیار محدود مراقب آن باشید.

بحث انجمن در توییتر.

به روز رسانی: فرض من این است که این برای تأیید کنسول جستجو درست است، اما جان مولر از گوگل گفت که عامل کاربر جدید نیست، بخش جدید این است که به اسناد اضافه شده است:

منبع