فرمت چرخ فلک تست گوگل برای چیزهایی که باید بدانید


گوگل در حال آزمایش ویژگی گسترش دهنده اصلاح جستجوی Things to know در قالب چرخ فلک است. به طور معمول، چیزهایی که باید بدانید در این قالب فهرست است، اما در اینجا گوگل آن را در قالب چرخ فلک آزمایش می کند.

خوشال بهروانی این را مشاهده کرد و ویدیویی از آن را در سایت منتشر کرد توییتر، اما در اینجا یک GIF کوتاهتر از آن در عمل آمده است:

در اینجا ویدیوهای بیشتری از این وجود دارد:

من فرمت چرخ فلک را دوست دارم…

بحث انجمن در توییتر.

منبع