مایکروسافت شکاف داده را در Bing Webmaster Tools API پر می کند

باز هم موضوع قبلی این است: