مطالعه می‌گوید که نظرات مثبت، نظرات را در Google Local طولانی‌تر نگه می‌دارد

جوی گفت: “به نظر می رسد ارزش دارد که مشتریان را تشویق کنیم تا نظراتی را که در فهرست شما مفید می دانستند رای مثبت بدهند، در حالی که خودشان برای شما نظر می گذارند.”

در اینجا نموداری است که تعداد رای‌های مثبت در مورد نظرات و مدت زمان طول کشیده آن بررسی‌ها را نشان می‌دهد:

اینجاست مطالعه دیگری از جوی هاوکینز و دوستان. این مطالعه می‌گوید که بررسی‌های رأی مثبت معمولاً نظرات را در فهرست‌های محلی برای مدت زمان طولانی‌تری حفظ می‌کنند.

رأی موافق زمانی است که شما نظراتی را که قبلاً در فهرست محلی کسب و کار در Google گذاشته شده است، تأیید می‌کنید یا می‌پسندید. این هم یک اسکرین شات:

بحث انجمن در توییتر.

منبع

برای اندازه واقعی کلیک کنید

این مطالعه نشان داد که به طور کلی هرچه یک نظر رأی موافق بیشتری داشته باشد، مدت زمان بیشتری در فهرست محلی Google باقی می ماند. جوی گفت که آن‌ها “بررسی‌ها را در چندین صنعت (مراقبت از چمن‌زار، جواهرساز، شرکت بازاریابی و یک صنعتگر) به مدت شش ماه تا یک سال پیگیری کردند. طبق مطالعه ما، بررسی‌هایی که حداقل دو رای موافق داشتند، به‌طور متوسط ​​در بین ده‌ها برتر باقی ماندند. ، تقریباً 100 روز بیشتر از نظرات با صفر یا یک رای موافق.”