ممکن است گوگل مرجع شمارش کلمات را از خطاهای محتوای مقاله اخبار کنسول جستجو حذف کند


کنسول جستجوی Google دارای یک خطای محتوای مقاله خاص Google News به نام «مقاله خیلی کوتاه است». در آن بخش، یک را ارائه می دهد توصیه تا “مطمئن شوید که مقالات شما بیش از 80 کلمه دارند.” دنی سالیوان از گوگل گفت که ممکن است آن مرجع را حذف کنند زیرا “مردم نباید در مورد تعداد کلمات استرس داشته باشند.” توییتر.

این هم یک اسکرین شات:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

همانطور که گوگل بارها گفته است، تعداد کلمات یک عامل رتبه بندی نیست و این مرجع بر اساس توصیه های قبلی گوگل گیج کننده است. بنابراین دنی سالیوان گفت گوگل ممکن است این مرجع را حذف کند.

در اینجا زمینه پیرامون این سردرگمی وجود دارد:

مقاله ای که 80 کلمه باشد حتی برای استانداردهای من کوتاه است و من کوتاه می نویسم.

بحث انجمن در توییتر.

منبع