نظرات محلی Google با تعداد نظرات در شهر

فهرست‌های محلی Google برای برخی از فهرست‌ها، تعداد نظراتی را نشان می‌دهد که توسط یک بازبین خاص در یک مکان خاص باقی مانده است. بنابراین اگر یک شخص خاص 15 نظر گذاشته و آن نظرات مربوط به مشاغلی در یک شهر خاص باشد، ممکن است Google آن را نشان دهد.

مثال زیر از دارن شاو است، او یک اسکرین شات ارسال کرد که نشان می دهد چگونه با نام بازبین نشان می دهد که چه تعداد نقد در یک شهر خاص گذاشته اند. در این مورد، سلک 15 نقد در ادمونتون و برنا 36 نقد در ادمونتون گذاشتند.

بحث انجمن در توییتر.

منبع

دارن گفت که این “برای ارزیابی مشروعیت بررسی ها بسیار مفید است.”