ویژگی کتاب آشپزی جستجوی Google

در اینجا برخی از تصاویر او به اشتراک گذاشته شده است:

ما بسیاری از ویژگی های منظم را از جستجوی Google در مورد دستور العمل ها دیده ایم. اما اکنون به نظر می رسد که گوگل در حال آزمایش ویژگی جستجوی Google Cookbook است. این مکانی است برای ادغام دستور العمل هایی که با استفاده از جستجوی Google پیدا می کنید در یک مکان برای بعد.

ظاهر کتاب آشپزی Google چگونه است:

بحث انجمن در توییتر.

منبع

نحوه دسترسی به کتاب آشپزی گوگل:

گلن گیب این را دید و در مورد آن پست گذاشت توییتر با گفتن “تمرکز روی دستور العمل ها؟ دقت کنید. هنگام بررسی مجموعه های خود در برنامه جستجوی Google متوجه گزینه جدیدی شدم. “کتاب آشپزی” نام دارد و جایی است که دستور العمل های ذخیره شده شما نمایش داده می شود. فعالیت اخیر، توصیه های دستور پخت، “چه باید کرد” را نشان می دهد. آشپزی”، و جستجوهای مرتبط.”

چقدر خوشمزه!