کادر گفتگوها / بحث ها و انجمن ها جستجوی Google


گوگل این چرخ و فلک های بحث را در چند سال گذشته داشته است. اکنون Google همچنین یک کادر “مکالمات” و همچنین یک کادر “بحث‌ها و انجمن‌ها” را در جستجوی Google مشاهده کرد.

اینها در درجه اول موضوعات انجمن یا پست های رسانه های اجتماعی را در این جعبه ها نشان می دهند.

در اینجا کادر “مکالمات” است که می توانم آن را تکرار کنم اما اولین بار توسط کریستینا لواسور (برودزکی) مشاهده شد. توییتر:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

در اینجا جعبه جدید گفتگوها و انجمن ها است که توسط کومارپال شاه مشاهده شده است توییتر:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

بحث انجمن در توییتر.

منبع