کامیون های مواد غذایی در گوگل

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع

معمولاً نمی بینید که چهار یا چند کامیون مواد غذایی در دفاتر Google، GooglePlex پارک شده اند. یا شاید اغلب؟ من نمی دانم اما می دانم که اغلب آن را نمی بینم اینستاگرام.

کامیون های مواد غذایی در گوگل