گوگل در اسناد نام سایت توضیح می دهد که M-Dot و WWW در سطح دامنه هستند


گوگل یک بار دیگر نسخه نسبتا جدید را به روز کرد اسناد در مورد نام سایت در جستجوی گوگل، این بار برای روشن شدن این موضوع که پیشوندهای www و m-dot برای نام دامنه به طور کلی نام دامنه اصلی برای نام سایت در جستجوی گوگل در نظر گرفته می شود.

اسناد نام سایت دو نمونه دیگر “پشتیبانی شده” را به لیست دستورالعمل های فنی اضافه کرد. این دو نمونه جدید عبارتند از و گوگل گفت که اینها و غیرwww به عنوان یک صفحه اصلی در سطح دامنه در نظر گرفته می شوند.

در اینجا یک اسکرین شات از گلن گیب است توییتر از دو خط جدید:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

این چیزی است که قبلاً به نظر می رسید:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

بحث انجمن در توییتر.

منبع