گوگل در اسناد نام سایت توضیح می دهد که M-Dot و WWW در سطح دامنه هستند

برای اندازه واقعی کلیک کنید

برای اندازه واقعی کلیک کنید

گوگل یک بار دیگر نسخه نسبتا جدید را به روز کرد اسناد در مورد نام سایت در جستجوی گوگل، این بار برای روشن شدن این موضوع که پیشوندهای www و m-dot برای نام دامنه به طور کلی نام دامنه اصلی برای نام سایت در جستجوی گوگل در نظر گرفته می شود.

اسناد نام سایت دو نمونه دیگر “پشتیبانی شده” را به لیست دستورالعمل های فنی اضافه کرد. این دو نمونه جدید عبارتند از و گوگل گفت که اینها و غیرwww به عنوان یک صفحه اصلی در سطح دامنه در نظر گرفته می شوند.

بحث انجمن در توییتر.

منبع

این چیزی است که قبلاً به نظر می رسید:

در اینجا یک اسکرین شات از گلن گیب است توییتر از دو خط جدید: