گوگل دوبرابر کردن مردم نیز می پرسند

گوگل در حال آزمایش است که نشان می‌دهد دو نفر نیز در یک بسط سوال، قطعه‌های برجسته را می‌پرسند. این شبیه به قطعه های چند وجهی برجسته و طراحی جدید قطعه برجسته است که قبلاً دیدیم، اما اکنون در جعبه سؤال افراد نیز وجود دارد.

این مورد توسط کریستال کارتر مشاهده شد که این نمونه را در سایت پست کرد توییتر:

نظر شما در مورد این ویژگی چیست؟

بحث انجمن در توییتر.

منبع