گوگل می گوید دستورالعمل های ارزیابی کیفیت مجموعه ای از نکات رتبه بندی نیستند


جان مولر از گوگل گفت که دستورالعمل های ارزیابی کیفیت گوگل “مجموعه ای از نکات رتبه بندی نیستند.” او گفت که دستورالعمل‌های ارزیابی‌کننده کیفیت «می‌تواند مفید» باشد، اما باز هم، آنها فقط فهرستی از نکات رتبه‌بندی نیستند.

جان این را نوشت توییتر “توصیه من این است که دستورالعمل های ارزیابی کیفیت را بخوانید. این مجموعه ای از نکات رتبه بندی نیست، اما می تواند در فکر کردن به موضوعاتی مانند این مفید باشد.” این در پاسخ به برخی سوالات در مورد چسبیدن به یک موضوع خاص در سایت بود.

این توییت ها هستند:

بنابراین من عمداً توییت را کمی خارج از چارچوب برداشتم، اما درست است – دستورالعمل‌های ارزیابی کیفیت مجموعه‌ای از نکات رتبه‌بندی گوگل نیستند.

بحث انجمن در توییتر.

منبع