گوگل گفت هیچ درصدی برای اندازه گیری محتوای تکراری وجود ندارد

هیچ عددی وجود ندارد (همچنین چگونه آن را اندازه گیری می کنید؟)

— 🌽〈لینک href=//johnmu.com rel=canonical 〉🌽 (@JohnMu) 23 سپتامبر 2022

پاسخ های خوب زیادی در مورد “چگونگی اندازه گیری” وجود دارد توییتر – بنابراین از طریق موضوع اسکن کنید.

بحث انجمن در توییتر.

منبع

در اینجا چند عنوان جایگزین برای این داستان آورده شده است:

@rustybrick

جان مولر در پاسخ گفت: “عددی وجود ندارد” و سپس پرسید: “به هر حال چگونه آن را اندازه گیری می کنید؟”

گوگل می گوید معیار خاصی برای اندازه گیری محتوای تکراری وجود ندارد

بیل هارتزر این سوال را مطرح کرد و پرسید: آیا درصدی وجود دارد که محتوای تکراری را نشان دهد؟ پرسیدن اینکه آیا گوگل حتی آن را اندازه گیری می کند.

این توییت هاست: