گوگل گفت هیچ درصدی برای اندازه گیری محتوای تکراری وجود ندارد


جان مولر از گوگل پرسید آیا درصدی وجود دارد که مردم می توانند برای تعیین اینکه آیا محتوای آنها تکراری تلقی می شود یا خیر، استفاده کنند. جان گفت هیچ کدام وجود ندارد و او پرسید که چگونه چنین چیزی را اندازه گیری می کنی؟

بیل هارتزر این سوال را مطرح کرد و پرسید: آیا درصدی وجود دارد که محتوای تکراری را نشان دهد؟ پرسیدن اینکه آیا گوگل حتی آن را اندازه گیری می کند.

جان مولر در پاسخ گفت: “عددی وجود ندارد” و سپس پرسید: “به هر حال چگونه آن را اندازه گیری می کنید؟”

این توییت هاست:

در اینجا چند عنوان جایگزین برای این داستان آورده شده است:

پاسخ های خوب زیادی در مورد “چگونگی اندازه گیری” وجود دارد توییتر – بنابراین از طریق موضوع اسکن کنید.

بحث انجمن در توییتر.

منبع