گوگل گفت هیچ درصدی برای اندازه گیری محتوای تکراری وجود ندارد

بیل هارتزر این سوال را مطرح کرد و پرسید: آیا درصدی وجود دارد که محتوای تکراری را نشان دهد؟ پرسیدن اینکه آیا گوگل حتی آن را اندازه گیری می کند.

بحث انجمن در توییتر.

منبع

هیچ عددی وجود ندارد (همچنین چگونه آن را اندازه گیری می کنید؟)

— 🌽〈لینک href=//johnmu.com rel=canonical 〉🌽 (@JohnMu) 23 سپتامبر 2022

این توییت هاست: