یوتیوب طول فرآیند اختلاف حق نسخه برداری را کاهش می دهد


یوتیوب در حال کوتاه کردن مدت زمان اعتراض حق نسخه‌برداری و فرآیند تجدیدنظر است که باید به کاهش تأثیر ادعاهای نادرست کمک کند. یوتیوب مدت زمانی را که شاکیان برای بررسی درخواست‌های حق نسخه‌برداری دارند از 30 روز به هفت روز کاهش می‌دهد.

اکنون، اگر ادعای حق نسخه‌برداری دریافت کردید که منجر به مسدود شدن ویدیوی شما توسط YouTube می‌شود، می‌توانید روند نمایش دوباره آن را تسریع کنید.منبع