5٪ از خزنده های BingBot، عامل جدید BingBot هستند


فابریس کانل از مایکروسافت گفت توییتر دیشب که 5٪ از همه URL های دانلود شده از طریق عامل کاربری جدید BingBot هستند.

برای بازگرداندن شما، در ماه آوریل، بینگ یک عامل کاربری جدید برای خزنده خود، BingBot، معرفی کرد. این BingBot جدید در پاییز 2022 به طور کامل فعال خواهد شد، اما در حال حاضر، ما فقط در تابستان هستیم و چند ماه دیگر پاییز است.

به آرامی، مایکروسافت این عامل کاربری جدید BingBot را وارد کرده است و اکنون حدود 5٪ از همه URL ها را در حال خزیدن است. در چند ماه آینده یا بیشتر، باید به 100٪ از همه URL های دانلود شده یا خزیده شده نزدیک شود.

این توییت فابریس است:

به هر حال، شما می توانید در مورد این تغییر در داستان قدیمی من بیشتر بدانید.

بحث انجمن در توییتر.

منبع