Core Web Vitals یک الزام Google Discover نیست


آیا برای گنجاندن در Google Discover به امتیازات حیاتی وب اصلی برجسته نیاز دارید؟ پاسخ منفی است، حداقل جان مولر از گوگل گفت: “ما این ارتباط را در جایی مستند نداریم.”

جان همچنین گفت: “من تعجب می کنم اگر CWV یک الزام برای Discover باشد.”

او این را گفت ماستودون وقتی از او پرسیده شد، “بسیاری از مردم از من می پرسند که آیا سرعت بارگذاری سایت برای ورود به Google Discover باید بالا باشد؟ یا باید آدرس های اینترنتی ما در CWV خوب باشد؟”

به طور خلاصه، خیر، برای گنجاندن در Google Discover نیازی به امتیازات حیاتی وب اصلی شگفت انگیز ندارید.

جان نیز به لینک خط‌مشی‌های محتوای Google Discover و وارد Google Discover شوید اسناد کمکی

بحث انجمن در ماستودون.منبع