Google Ads API نسخه 12 کتابخانه های مشتری و نمونه کدها را به روز می کند


گوگل کتابخانه های مشتری و نمونه های کد را برای API جدید Google Ads نسخه 12 که چند هفته پیش منتشر شد، به روز کرده است.

نمونه کدها روشن هستند Github و شامل ApplyRecommendation.cs، DetectAndApplyRecommendations.cs، DismissRecommendation.cs و GetTextAdRecommendations.cs می شود. همه اینها حدود 9 روز پیش اضافه شدند.

از جینی ماروین، رابط Google Ads، در مورد چیزهای جدید در این سؤال پرسیدم اعلامیه و او روشن کرد

بنابراین اگر می‌خواهید چند نمونه کد به‌روزرسانی شده باشد، Google اکنون شما را تحت پوشش قرار می‌دهد.

بحث انجمن در توییتر.

منبع