Google Boulder Office یک تریلر کمپ داخلی دارد

این یکی را نیز مشاهده کرد اینستاگرام.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع

گوگل یک تریلر کمپ دارد، یکی از آن نمونه های قدیمی، در دفتر Google Boulder. گوگل انواع تریلرها را در دفاتر خود دارد اما فکر نمی‌کنم این یکی را ندیده باشم.

Google Boulder Office یک تریلر کمپ داخلی دارد