Google Fact Check Markup ویژگی datePublished را حذف می کند

برای اندازه واقعی کلیک کنید

Google ویژگی datePublished “recommended” را از قسمت حذف کرده است بررسی واقعیت اسناد داده های ساخت یافته. گوگل گفت“در حال حاضر، اطلاعات تاریخ در نتیجه غنی از Fact Check استفاده نمی شود.”

در هر صورت، گوگل در حال حاضر از اطلاعات تاریخ برای نتایج غنی از بررسی واقعیت استفاده نمی کند.

صفحه جدید بخش datePublished را حذف کرد، اینجا جایی است که آن را در قسمت نشان می دهد اسناد قدیمی:

بحث انجمن در توییتر.

منبع

جالب اینجاست که هنوز در نشان داده می شود کد نمونه در آن اسناد کمکی