Google Learning Video Data Structured Docs از سطح آموزشی خارج می شودGoogle مستندات داده‌های ساختاریافته ویدیوی یادگیری را به‌روزرسانی کرده است تا فهرست کامل مقادیر آکادمیک پشتیبانی‌شده برای سطح آموزشی را اضافه کند. اکنون ارزش‌های هر کشور را فهرست می‌کند، زیرا هر کشور سیستم دانشگاهی خود را دارد.منبع