Google Local تعداد نظرات را از بازبین بر اساس دسته نمایش می دهد

Itamar Blauer این را برای چند بررسی مشاهده کرد و آن نمونه ها را در آن به اشتراک گذاشت توییتر. به عنوان مثال، این یک بررسی نشان می‌دهد که این بازبین به طور کلی 10 نظر برای میخانه‌ها گذاشته است، بنابراین شاید بتوانید به این بررسی بیشتر اعتماد کنید زیرا او تعدادی میخانه را بررسی کرده است.

نظرات محلی Google زمانی برچسب‌ها را نشان می‌دهد که یک بازبین انواع مشابه دیگر کسب‌وکارها را بررسی کرده باشد.

به نظر می رسد یک تنوع از چه چیزی است @rustybrick هفته گذشته را پوشش داده است که در آن تعداد بررسی ها در یک شهر خاص برچسب گذاری شده است. pic.twitter.com/ldEgAJdn3p

— ایتامار بلاوئر (@ItamarBlauer) 12 نوامبر 2022

در اینجا نمونه‌های بیشتری از Itamar آمده است که تعداد بررسی‌هایی را که یک بازبین برای دسته‌ای از کسب‌وکارها باقی می‌گذارد نشان می‌دهد:

منبع