Google Maps 360 View For Business Profiles


Google Maps اکنون می تواند 360 نما از بیرون برخی از ساختمان ها و مکان های معروف را نشان دهد. این به نوعی نمای هوایی 360 از ساختمان را در قالبی شبیه به ویدیو در Google Maps می دهد. من فرض می‌کنم این برای ساختمان‌ها کار می‌کند، آیا می‌توانید موارد دیگری را پیدا کنید؟

پونیت متوجه این موضوع شد توییتر که گیف زیر را به اشتراک گذاشته است، اما شما می توانید با نگاه کردن به آن، خودتان آن را تکرار کنید Getty در Google Maps و ماوس خود را روی پین نقشه قرار دهید.

در اینجا یک عکس ثابت از این است که من از Google Maps گرفته ام:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

این خیلی مرتب است، نه؟

بحث انجمن در توییتر.

منبع