Google On SEO Skills برای سال 2023

این توییت هاست:

پس جان یعنی چه؟

از جان مولر گوگل پرسیده شد که فرد در سال 2023 به چه مهارت های سئو نیاز دارد. او پاسخ داد، “کنجکاوی و پشتکار” مورد نیاز است.

خیلی سرراست، درست است؟

اکنون، با «پشتکار»، هرگز نباید تسلیم شوید، همیشه به آزمایش چیزهای جدید ادامه دهید و انتظار نتیجه را در یک شب نداشته باشید. سئو یک بازی طولانی است و برای مشاهده نتایج به تلاش زیادی در مدت زمان طولانی و با تلاش زیاد نیاز دارد.

بحث انجمن در توییتر.

منبع