Google Updates Agent User for AdsBot Mobile Web Crawler

Mozilla / 5.0 (iPhone؛ CPU iPhone OS 14_7_1 مانند Mac OS X) AppleWebKit / 605.1.15 (KHTML، مانند Gecko) نسخه / 14.1.2 Mobile / 15E148 Safari / 604.1 (سازگار؛ AdsMobile +-Google /www.google.com/mobile/adsbot.html)

Google رشته عامل کاربر را برای خزنده وب AdsBot Mobile به روز کرده است. گوگل گفت اگر رشته عامل کاربر قدیمی را به صورت سخت کدنویسی کرده باشید، باید مطمئن شوید که آن را در کد خود به روز کنید. این در به روز رسانی شد اسناد خزنده گوگل.

باز هم، اگر این کد سخت را در هر جایی دارید، حتما آن را به روز کنید.

رشته عامل کاربر قدیمی برای Google AdsBot Mobile Web این بود:

رشته عامل کاربر جدید برای Google AdsBot Mobile Web عبارت است از:

Mozilla / 5.0 (iPhone؛ CPU iPhone OS 9_1 مانند Mac OS X) AppleWebKit / 601.1.46 (KHTML، مانند Gecko) نسخه / 9.0 Mobile / 13B143 Safari / 601.1 (سازگار؛ AdsBot-Google-Mobile؛ http: // www + .google.com/mobile/adsbot.html)

بحث انجمن در توییتر.منبع